news-update

news-update
TARA ASIA PRIVACY NOTICE

หนังสือแจ้งการเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เรียน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทุกท่าน บริษัท ตารา โลจิสติกส์ จำกัด (“บริษัท”) ตระหนักและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัท จึงได้จัดทำข้อกำหนด เงื่อนไขการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และได้จัดทำนโยบายการจัดการ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ปรากฏใน www.tara-asia.com รวมถึงจัดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานและทันสมัย ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พุทธศักราช 2562 กำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า บริษัท บริษัทในเครือ และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ได้เก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผลหรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงดำเนินการและจัดการทำลายกับข้อมูลส่วนบุคคลของทุกท่าน อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทขอเรียนว่า บริษัท บริษัทในเครือ และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด หรือ ตามสัญญาระหว่างบริษัทกับท่าน หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือเพื่อ ประโยชน์สาธารณะ หรือตามความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัท หรือเพื่อประโยชน์ในกิจการของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ ท่านสามารถขอให้บริษัท ระงับหรือยกเลิกการเก็บรวบรวม ใช้ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ หากท่านพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้นอกเหนือหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด หรือไม่เป็นไปตามนโยบาย การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทกำหนด หรือไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท หรือการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัท หรือประสงค์ที่จะเพิกถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วน บุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อสอบถาม “เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ของบริษัท ได้ที่ บริษัท ตารา โลจิสติกส์ จำกัด ทาง อีเมล dpo_tccgroup@tccs.co.th หรือ โทร +66 2035 7555 บริษัทขอให้ทุกท่านมั่นใจว่า บริษัทให้ความสำคัญอย่างสูงสุดในการคุ้มครองสิทธิของทุกท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วน บุคคล และบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทุกประการ ขอแสดงความนับถือ บริษัท ตารา โลจิสติกส์ จำกัด